CSS Types

CSS Types

Editing

<contextual-alt-values>

문맥 대체 표시를 활성 또는 비활성한 값을 나타낸다.

구문

  • CSS Fonts Module Level 3
    [ contextual | no-contextual ]

사용되는 키워드

키워드요약
contextual

컨텍스트 대체 표시를 활성화한다.

no-contextual

컨텍스트 대체 표시를 비활성화한다.

버전 명세

Modules
Module NameStatusSummary
CSS Fonts Module Level 4초안 작업

Last review date: 2022-6-18